שמאי מקרקעין - חשבונאות

חלק מעבודתו של שמאי המקרקעין היא ניתוח כלכלי של מצבים ואוביקטים שונים ולכן דרושה לו הבנה יסודית גם בניתוח דוחות פיננסים והבנתם.

קורס החשבונאות הנו קורס חשוב ומהותי ומעניין ומספק נדבך חשוב וקריטי לעבודתו של השמאי.

בקורס זה תלמדו כיצד להבין דוחות פננסים, כיצד להסתכל עליהם, כיצד מבוצעים התחשיבים השונים ברווחיות של חברה ובדוחות כלכלים.

ידע זה יספק לך הבנה עצומה וכלים רבים שישמשו אותכם גם בחיים היומיומים, מידע זה הנו קריטי לא רק לעוסקים בנדל"ן אלא לכל עצמאי או בעל חברה על מנת שיוכל להבין ולנתח מאזנים ולהבין כיצד הדברים עובדים מבפנים.

אני ממליץ באופן חד משמעי לכל אדם שאינו שכיר או רוצה לצאת לעצמאות כלכלית להבין תחום זה גם אם ממעוף הנץ.

לטובת הלומדים שמאות מקרקעין וכל אדם שמעוניין להרחיב השכלתו צירפתי את הקורס בקובץ המצורף.

המחברות מתאימות גם לסטודנטים נוספים הלומדים את מקצוע החשבונאות.

שמאי מקרקעין חשבונאות

הוספתי מחברת מבריקה  נוספת שנכתבה על ידי עו"ד ירדן תורג'מן סטודנטית מצטיינת לשמאות מקרקעין ממוסד הטכניון, תוכלו להוריד אותה בלינק המצורף.

קורס חשבונאות - שמאי מקרקעיןתוכן ענינים מסודר אותו מכילה מחברת הקורס והקורס עצמו

 


הנחות יסוד ועקרונות 4

הדוחות 5

דוח הדירקטוריון 5
תשקיף 5
דוח רווח והפסד (רוה"ס) 5
ניתוח דוח רוה"ס 6
דוח המאזן 8
ניתוח מאזן 9
השקעות במאזן 13
השקעות לזמן קצר 13
השקעות לזמן ארוך 14
רכוש קבוע/רכוש בלתי שוטף 15
פחת 15
א. שיטת קו ישר 17
ב. ערך גרט - שייר 18
ג. שיטת סיכום ספרות השנים יורד 18
הפרשה לחובות מסופקים 21
דו"ח יעוד רווחים 23
דוח על השינויים בהון העצמי 24
הון עצמי 25
א. הון מונפק 25
ב. פרמיה על מניות 25
ג. קרנות הון 25
ד. עודפים 26
סוגי מניות 26
א. מניה רגילה 26
ב. מניית יסוד/מנית זהב 26
ג. מניית בכורה (%) 26
ד. מניות בכורה (%) משתתפות 26
ה. מניות בכורה (%) צוברות 27
חלוקת דיבידנדים בין סוגי מניות 27
דוח על תזרימי המזומנים 29
הון חוזר 29
תזמ"ז מפעילות שוטפת 30
תזמ"ז מפעילות השקעה 33
תזמ"ז מפעילות מימון 35
דוח התאמה למס הכנסה 40
חישוב הוצאות המס בספרים 40
1. הפרשים קבועים 40

2. הפרשי עיתוי 40
דוח התאמה למס הכנסה 41
חישוב חבות המס – שיק למ"ה (מס הכנסה) 41
חישוב הוצאות מס שוטפות (בדוח רוה"ס) 44
חישוב הוצאות מס בספרים כשיש הפרשים קבועים 44
מתי זה נכס מס 46
השקעה במניות לזמן ארוך 50

הטיפול החשבונאי בהשקעות לזמן ארוך ביום הרכישה 50
הטיפול החשבונאי לאחר מועד הרכישה 50
שיטת העלות 50
שיטת האקוויטי 51
השקעה בחברה ב' הכוללת "הפרש מקורי" / "עודף עלות" 52
דוחות מאוחדים 57

דוחות סולו של חברה א' 57
כללים לדוחות מאוחדים 57
שלבי עבודה בדוחות המאוחדים 57
שלבים לפתרון תרגיל 57
תרגיל לדוגמה – מאזן מאוחד 58
דוח רוה"ס מאוחד 58
תרגיל לדוגמא – רוה"ס מאוחד 59
אגרות חוב – אג"ח 60

i שוק 60
שלושה מצבים ביחס ל – i שוק 60
חישוב שווי הנפקה של אג"ח 60
שלבים בחישוב שווי הנפקה של אג"ח 60
סוגי אג"ח 61
סוג ראשון של אג"ח - ריבית משולמת כל שנה קרן נפרעת בתום התקופה 61
סוג שני של אג"ח - הריבית מצטברת כל שנה ונפרעת עם הקרן 62
סוג שלישי של אג"ח - קרן האג"ח נפרעת בתשלומי קרן שווים בצירוף ריבית על יתרת הקרן 63
סוג רביעי של אג"ח - אג"ח הנפרעת במספר תשלומים שווים של קרן וריבית 64
סוג חמישי של אג"ח - אג"ח צמיתה קונסול 65
אג"ח צמודה למדד 68
חישוב שווי אג"ח בשוק מספר שנים לאחר הנפקתה 69
ניתוח דוחות כספיים 71

יחסים פיננסיים 71
1. יחס שוטף 71
2. יחס מהיר 71
ב. יחסי רווחיות 71
ג. יחסי מבנה ההון – איתנות פיננסית - מינוף 72
ד. יחסים תפעולים 72
1. ימי חייבים 72
2. ימי ספקים 72
3. ימי מלאי 72
הון חוזר 73
יחסים נוספים 73

1. יחס רווח נקי להון העצמי - ROE 73
2. יחס רווח נקי לנכסים - ROA 73
3. רווח למניה 73
הערכת שווי חברות 74

1. שיטת השווי המאזני 74
2. שיטת שווי שוק 74
3. שיטת השווי הנכסי (NAV) 74
4. מכפיל ההון 76
1. 76
2. 76
5. מכפיל המכירות 76
1. 76
2. 76
6. מכפיל הרווח 76
7. מודל DCF – תזרים מזומנים מהוון 77
EBIT 78
EBITDA 78
הערכת שווי מבנים 79
שיטות מלאי 80

1. נ.ר.י.רFIFO 80
2. ממוצע משוכלל 80
3. נ.א.י.ר LIFO 80
4. ממוצע רגיל 80
הערות לכל השיטות 81

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
שמאי מקרקעין - כל מה שחובה לדעת על שמאי מקרקעין,אתר זה אינו מסחרי אלא לטובת שמאי מקרקעין והעוסקים בנדל"ן.
קבוצת נדל״ן דיל